Pengikut

Ahad, 26 Februari 2012

TEORI PEMBELAJARAN TINGKAH LAKU


            Teori Pembelajaran adalah merupakan tingkah laku yang boleh dipelajari dan perkembangan manusia disebabkan oleh adaptasi terhadap persekitaran.  Konsep-konsep asas teori adalah memahami tingkah laku terbentuk serta mencadangkan strategi untuk membangunkan sahsiah murid yang baik melalui pendekatan pembelajaran.
 Pada abad ke-20 pendekatan pembelajaran telah berkembang seiring dengan gelombang Pendekatan Psikodinamik yang pada ketika itu sangat mempengaruhi dunia psikologi (Corner & Gould, 2011).  Pendekatan pembelajaran memberi perhatian terhadap tingkah laku yang boleh diperhatikan dan dikaji secara sainstifik manakala Pendekatan Psikodinamik hanya memfokus kepada minda sedar dan separa sedar.  Teori Behaviorisme adalah pembelajaran berkaitan dengan perubahan tingkah laku.  Rangsangan dan gerak balas akan menghasilkan perubahan tingkah laku.  Oleh itu tingkah laku pelajar boleh diperhatikan, dikawal dan diramal.      
            Salah seorang tokoh yang berjasa dalam mengembangkan teori-teori pembelajaran ialah Albert Bandura yang dilahirkan pada 4 Disember 1925 di sebuah bandar kecil Mundare di utara Alberta, Kanada.  Beliau telah mula belajar di sebuah sekolah rendah yang kecil dan bersekolah di sebuah sekolah menengah yang mempunyai kemudahan serta sumber-sumber pelajaran yang amat minimum.  Namun kejayaan yang diperolehi amat memberangsangkan.
  Selepas menamatkan pelajaran di sekolah menengah, beliau telah bekerja mengambus lubang di Lebuhraya Alaska, Yokun pada musim sejuk.  Beliau telah mendapat Ijazah Sarjana Muda dalam bidang Psikologi di Univercity of British Colombia pada tahun 1949.  Beliau kemudian mendapat phD di Univercity of Iowa pada tahun 1952.  Sewaktu berada di sana beliau dipengaruhi oleh Teori Behaviorsme dan Teori Pembelajaran.
 Ketika berada di Iowa belaiau telah bertemu jodoh dengan Virginia Varns seorang jururawat dan dikurniakan dua orang cahaya mata perempuan.  Setelah menamatkan pengajian beliau telah berhijrah ke Wichita, Kansas.  Pada tahun 1953 beliau telah mula mengajar di Univercity of Stanford.  Semasa di sana beliau telah bekerjasama dengan pelajar ijazah pertama Richard Walters untuk menghasilkan buku pertama meraka yang bertajuk Pencerobohan Remaja pada tahun 1959.  Pada tahun 1973 Albert Bandura telah menjadi presiden APA dan menerima Anugerah APA untuk Sumbangan Cemerlang Sains pada tahun 1980 dan beliau bekerja di sana hingga ke hari ini.       
            Tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam penghasilan teori-teori pembelajaran dan banyak menyumbangkan jasa dalam aliran ini ialah Ivan Pavlov (1849-1936), Edward Thorndike (1874-1949), John Watson (1878-1958), B.F. Skinner (1904-1990) dan Albert Bandura (1925-    ). 
            Ivan Pavlov (1849 hingga 1936) membuat kajian terhadap sistem pencernaan anjing yang telah memberikan satu penemuan dan impak yang besar kepada teori pembelajaran iaitu Konsep Pelaziman di mana konsep pelaziman ini juga dikenali sebagai Pelaziman Klasik yang mencadangkan bahawa tingkah laku adalah dihasilkan daripada gerak balas terhadap rangsangan yang diterima.  Konsep yang diperkenalkan ialah konsep generalisasi, dikriminasi, penghapusan dan pembelajaran semula.  Teori Pelaziman Klasik Pavlov juga dikenali sebagai pelaziman gantian, pelaziman pemindahan, pelaziman bergerak balas atau responden atau Teori R-G.
 Gerak balas adalah apa sahaja tingkah laku yang timbul akibat rangsangan.  Rangsangan ialah apa-apa sahaja bentuk tenaga yang menimbulkan gerak balas.  Contoh sebelum pelaziman apabila loceng rehat dibunyikan (rangsangan terlazim) dan tiada gerak balas berlaku.  Makanan (rangsangan tidak terlazim) dan air liur (gerak balas tidak terlazim).  Semasa pelaziman bunyi loceng rehat (rangsang terlazim) dan air liur (gerak balas tidak terlazim).  Selepas berlaku pelaziman bunyi loceng rehat (rangsangan terlazim) dan air liur (gerak balas terlazim).
 Penggunaan teori Pavlov di dalam bilik darjah boleh dilaksanakan kerana rangsangan dan gerak balas boleh dilazimkan dengan pengukuhan membuat latihan (lembaran kerja).  Motivasi juga memainkan peranan penting dalam pembelajaran.  Proses pembelajaran boleh berlaku dengan membuat latihan, pembiasaan atau pengalaman. Begitu juga generalisasi juga berlaku dalam proses pembelajaran.  Tingkah laku akan terhapus sekiranya tidak ada peneguhan dalam bentuk ganjaran.  Pembelajaran lebih berkesan jika guru dapat membantu murid-murid mendiskirminasikan jenis rangsangan yang perlu diberi tumpuan.  Konsep pemulihan semerta juga dapat membantu guru meningkatkan keberkesanan pembelajaran.       
            Edward Thorndike (1874 hingga 1949) telah mengembangkan Teori Pembelajaran Klasik Pavlov menurut pandangannya tentang pembelajaran instrumental.  Kajian beliau terhadap kucing lapar dengan menggunakan puzzle box berjaya dikemukakan Hukum Kesan atau akibat dan Kaedah Cuba Jaya.
 Edward Thorndike berpendapat sesuatu tingkah laku ditunjukkan atau tidak bergantung kepada kesan daripada perbuatan yang dilakukan iaitu sama ada menerima kesan positif atau sebaliknya.  Rangsangan akan diberi setelah tindak balas yang dikehendaki berlaku.  Beliau telah membuat eksperimen melatih anjing berdiri.
  Pembelajaran Pelaziman Operan merujuk kepada bentuk pembelajaran bagi seseorang individu yang menggunakan sesuatu gerak balas kukuh dan tetap serta dipilih daripada beberapa gerak balasnya.  Konsep model Pembelajaran Operan adalah gerak balas berlaku secara sendiri.  Jika hasil pembelajaran berkesan dan positif maka pembelajaran akan dikukuhkan serta dikekalkan.
 Sebarang rangsangan yang dapat mengukuhkan gerak balas individu tersebut akan diberi peneguhan.  Peneguhan pula sama ada peneguhan positif atau peneguhan negatif.  Peneguhan positif (ganjaran) merupakan fenomena gerak balas tertentu yang diteguhkan kerana kewujudan sesuatu peneguh berkenaan.
 Manakala peneguhan negatif (dendaan) merupakan fenomena gerak balas tertentu yang diteguhkan kerana kehilangan peneguh berkenaan.  Pembelajaran Cuba Jaya merupakan proses cuba-ralat atau memilih dan berhubungkait.  Di dalam proses ini, oleh kerana latihan dilakukan secara berulang-ulang walaupun gerak balas yang salah dihasilkan di peringkat permulaan akan semakin berkurangan.  Oleh itu perhubungan di antara rangsangan dan gerak balas semakin bertambah kukuh.  Maka perhubungan di antara rangsangan dan gerak balas mewakili konsep pembelajaran. 
Tiga hukun pembelajarn Thorndike adalah hukum kesediaan, hukum latihan (bilangan latihan) dan hukum kesan ( keberkesanan latihan).  Hukum kesediaan bagi murid yang bersedia untuk belajar rangsangan motivasinya akan menghasikan pembelajaran yang berkesan dan memuaskan.  Manakala bagi murid yang belum bersedia untuk belajar atau pun dipaksa belajar (tanpa rangsangan ) akan terhasil pembelajaran tidak berkesan.
 Hukum latihan adalah pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika latihan dan aplikasi serta aktiviti  pengukuhan diberikan.  Hukum kesan adalah merupakan pertalian antara rangsangan dan gerak balas akan bertambah kukuh jika dapat mengesan pengalaman yang menyeronokkan dan gerak balas ini akan diulang.  Jika kesan pengalaman itu menyakitkan gerak balas tersebut akan semakin lenyap.       
            John Watson (1878 hingga 1958) telah meneruskan usaha Pavlov dan Thorndike serta dianggap Bapa aliran Behaviorisme kerana kajian beliau terhadap bayi iaitu menurut Albert menunjukkan bahawa emosi seperti takut juga boleh dilazimkan.  Setiap tingkah laku dipelajari melalui hasil daripada gerak balas terhadap rangsangan.  Beliau berpendapat bahawa kita tidak perlu mengkaji apa yang berlaku dalam minda kerana ia tidak boleh dilihat. 
Seorang Amerika Psychologist yang mencipta istilah Behaviorisme untuk menghuraikan tingkah laku manusia.  Kajiannya banyak dipangaruhi oleh teori Pelaziman Pavlov tetapi menumpukan perhatian terhadap kajian mengenai emosi kanak-kanak.
 Implikasi daripada teori Watson adalah semua tingkah laku boleh dipelajari melalui   
proses pelaziman.  Tingkah laku positif boleh diajar dengan rangsangan yang sesuai.  Latih tubi juga perlu untuk mengukuhkan apa yang telah dipelajari oleh murid-murid.  Semasa mengajar guru hendaklah menggunakan rangsangan yang boleh memotivasikan murid-murid supaya berminat untuk belajar dan mengelakkan penggunaan rangsangan yang membawa kesan negatif.  Bagi menguasai kemahiran menyelesaikan masalah murid-murid hendaklah belajar tentang perhubungan gerak balas-gerak balas secara sistematik.   
            B. F. Skinner (1904 hingga 1990) mengembangkan Pelaziman Instrumental yang dikemukakan oleh Thorndike kepada Pelaziaman Operan.  B. F. Skinner (1977) menghabiskan kariernya untuk mengembangkan teori tentang Reinforcement dan memfokuskan penelitian tentang perilaku.
 B.F.Skinner mencadangkan empat kesan yang akan diterima apabila sesuatu tingkah laku ditunjukkan iaitu peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif dan hukuman negatif.  Beliau juga dianggap Bapa Modifikasi Tingkah Laku kerana mencadangkan bahawa tingkah laku perlu dianalisis terlebih dahulu sebelum dibuat pengubahsuaian menggunakan prinsip-prinsip asas tingkah laku. 
Tingkah laku manusia bolah dibahagikan kepada dua kategori iaitu tingkah laku responden dan tingkah laku operan.  Skinner telah membuat kajian ke atas tikus, burung merpati dan manusia. 
Pembelajaran berlaku melalui Pelaziman Operan kepada diri sendiri.  Dalam Teori Pelaziman Operan peneguhan positif atau peneguhan negatif dilaksanakan untuk mengekalkan sesuatu tingkah laku operan yang dihasilkan.  Peneguhan positif ialah rangsangan penting yang dilaksanakan untuk menambah kebarangkalian gerak balas murid. 
Peneguhan negatif juga dilaksanakan untuk membawa kesan yang tidak menyeronokkan akan mengulangi tingkah laku operan yang diingini.  Penghapusan sesuatu tingkah laku yang dihasilkan akan berlaku jika peneguhan tidak dilakukan.  Organisma boleh menguasai konsep diskriminasi melalui proses Pelaziman Operan.  Dalam proses pembelajaran konsep diskriminasi adalah penting untuk mencapai kejayaan.        
            Teori Pembelajaran Sosial didefinisikan sebagai satu pembelajaran yang berlaku dengan memerhati orang lain melakukan sesuatu atau menjadikan seseorang sebagai model tingkah laku.              Ini bererti persekitaran akan mempengaruhi tingkah laku.  Albert Bandura (1925 hingga sekarang) dianggap sebagai salah seorang new-behaviorist (neo-behaviorist) kerana berpendapat tingkah laku bukan disebabkan pelaziman semata-mata tetapi juga melibatkan proses mental.  Albert Bandura (1977) menyatakan seseorang individu akan memerhatikan sesuatu tingkah laku daripada orang lain dan menyimpan maklumat yang diperhatikan secara kognitif seterusnya mempersembahkan tingkah laku tersebut. 
Justeru itu di dalam Teori Pembelajaran Sosial Bandura beliau telah membuat analisis yang menyatakan bahawa manusia belajar melalui pemerhatian.  Pembelajaran melalui peniruan, mengajuk dan memadan.  Biasanya setiap individu terutama kanak-kanak akan menilai sesuatu perkara berasaskan sesuatu perkara yang pernah dilihat oleh mereka di persekitaran.  Albert Bandura berpendapat tingkah laku dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan terhadap model-model, iaitu individu-individu yang berada di persekitaran (pembelajaran pemerhatian) maka teori ini dikenali sebagai Teori Pembelajaran Sosial. 
Menurut Albert Bandura emosi manusia terdiri daripada tiga jenis iaitu takut, marah dan kasih sayang.  Beliau telah membuat eksperimen dengan kanak berusia 9 tahun, Albert dan tikus putih.  Setiap kali tikus putih ditunjukkan kepada Albert dentuman yang kuat dibunyikan menyebabkan akhirnya Albert mempunyai perasaan takut pada tikus putih. 
Dalam mazhab sosial fokus utama adalah Neobehaoris yang menitikbertkan tentang tingkah laku dan kognitif.  Ciri-ciri teori pembelajaran sosial adalah melalui interaksi, pembelajaran melalui pemerhatian, peniruan, mengingat, reproduksi, peneguhan atau motivasi.
 Implikasi kepada guru adalah guru sebagai model peniruan.  Di samping itu guru-guru digalakkan menggunakan kaedah demonstrasi dengan contoh-contoh yang releven.  Guru juga digalakkan menyediakan situasi pembelajaran tanpa gangguan.  Selain itu guru perlu menarik perhatian murid dengan motivasi yang sesuai.  Oleh itu dengan pembelajaran yang menarik dapat mengekalkan ingatan murid dengan mendemontrasikan langkah-langkah pengajaran secara sistematik.  Guru juga perlu memberi peneguhan yang positif selepas reproduksi.
Tingkah laku terbentuk berdasarkan prinsip-prinsip dalam pelaziman klasik, pelaziman operan dan pembelajaran sosial.  Prinsip-prinsip seperti generalisasi, diskiminasi, penghapusan, membentuk di samping peneguhan positif, peneguhan negatif, hukuman positif, hukuman negatif dan peniruan tingkah laku dapat memberitahu tentang tingkah laku seseorang murid. 
Peneguhan positif merupakan ganjaran atau peneguh positif seperti pujian, hadiah dan penghargaan yang diberi menyebabkan tingkah laku diulang dengan kerap atau dilakukan pada masa akan datang.  Rangsangan aversif atau peneguhan negatif iaitu apa saja yang tidak disukai atau membuatkan rasa tidak selesa dikeluarkan menyebabkan tingkah laku diulang dengan kerap atau dilakukan lagi pada masa akan datang.
 Hukuman positif adalah penghukum atau rangsangan aversif diberi menyebabkan tingkah laku dikurangkan atau dihentikan.  Peneguh positif ditarik balik atau disingkirkan menyebabkan tingkah laku dikurangkan atau dihentikan adalah hukuman negatif.
 Peniruan adalah tingkah laku yang dipelajari melalui pemerhatian dan peniruan sama ada di persekitaran.  Tingkah laku yang mendapat peneguhan atau hukuman akan digeneralisasikan kepada situasi lain yang hampir sama dikenali sebagai generalisasi.  Diskriminasi adalah kebolehan untuk menunjukkan tingkah laku yang berbeza mengikut rangsangan atau situasi berbeza.  Tingkah laku yang diberi peneguh sebelumnya kini tidak lagi diberi menyebabkan tingkah laku itu dihentikan adalah dikenali sebagai penghapusan.  Membentuk tingkah laku sedikit demi sedikit menggunakan peneguhan, penghapusan, generalisasi dan diskriminasi.
Sebagai kesimpulan teori pembelajaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu teori tingkah laku behaviorisme dan teori pembelajaran sosial.  Pelaziman klasik, pelaziman operan dan pembelajaran sosial adalah merupakan konsep asas teori pembelajaran.  Hubungan antara rangsangan dan gerak balas adalah fokus dalam pelaziman klasik.  Manakala pelaziman operan tingkah laku akan diulangi atau dihentikan bergantung kepada akibat atau kesan yang diterima daripada perbuatan itu.
 Peneguhan positif, generalisasi, diskriminasi, penghapusan, membentuk dan latihan kemahiran tingkah laku dapat diterapkan dengan tingkah laku yang baik.  Bagi menghentikan tingkah laku yang dianggap tidak sesuai hukuman positif dan hukuman negatif dilaksanakan..  Sebaik-baiknya ia merupakan pilihan terakhir dilakukan kerana melibatkan pelbagai isu dan memerlukan pertimbangan etika yang sewajarnya. 

Tiada ulasan:

Catat Ulasan